Puuttuva pala -blogi

Täällä kerromme hankkeemme toiminnasta, keikkalaisista ja työnantajista.

Lue keikkatyöstä ja siitä, kuinka kehitämme parempaa työelämää kaikille. Kirjoittajat ovat hanketoimijoita, asiantuntijoita, työntekijöitä ja työnantajia. Blogin toimituskuntaan kuuluvat Tiina Niskanen (päätoimittaja), Ulla Vehkaperä ja Katja Multanen. Lisäksi blogissamme on vierailevia kirjoittajia.

Opiskelijan näkökulma keikkatöiden järjestämiseen

Meidän opiskelijoiden rooli tässä projektissa oli järjestää ja toteuttaa Metropolian Myllypuron kampuksen sisäisiä keikkoja käytännössä. Tässä vaiheessa projektia oli jo siis suunnittelutyötä tehty, mutta kärkenä oli pilotoida keikkoja ja saada kampuksen sekä sen lähialueen keikat toimimaan suunnitellulla tavalla. Tärkein asia meidän kannaltamme oli löytää keikat ja niihin hyvät keikkalaiset. Onneksi meillä täällä Myllypuron kampuksella on monia eri opintoaloja ja niillä monia erityistiloja. Kampus on siis iso, joten meillä oli paljon mahdollisuuksia lähteä hyviä keikkoja etsimään.

Myllypuron kampuksella on monenlaisia erikoistiloja ja sen vuoksi keikat ovat olleet vaihtelevia. Kuvassa on tyytyväisiä keikkalaisia ja keikkoja ohjaavia opiskelijoita lasten toimintaterapiatilan  välineiden ja puhdistamisen jälkeen.  Kuva: Ulla Vehkaperä

Tärkeää oli aluksi varmistaa, että keikkatyö ei riko olemassa olevia sopimuksia tai järjestelyitä. Lisäksi yllättäen alkanut koronapandemia ja sen tuomat uudenlaiset hygieniatarpeet ja säädökset toivat myös omia haasteitaan. Tässä meillä oli kyllä etu, koska keikkatyömalli oli isompia toimijoita paljon joustavampi ja ripeämpi vaihtoehto. Turvaväleistä ja ryhmäkokorajoituksista saatiin myös helpommin pidettyä kiinni näin keikkahommissa – keikkalaisten määrä kun oli yleensä 1–3 henkilöä joten turvavälit saatiin pidettyä hyvin ja jokaiselle myös riitti tarpeeksi tehtävää. Kaikki tämä oli tärkeää, kun suunniteltiin keikkoja ja työtehtävien soveltuvuutta. Lisäksi työnantajilta ja keikkalaisilta saatu palaute työkeikkojen käytännön suunnittelussa ja ohjauksessa oli mielestämme erityisen tärkeää.

Näkyvyyttä keikkatyölle saimme monella tapaa. Ihan kyselemällä, kertomalla toiminnasta ja sosiaalisen media kautta. HyMy-kylän Instagramiin ja Facebookiin laitoimme mm. postauksia liittyen Puuttuva Pala-hankkeeseen sekä tuotimme sisältöä myös hankkeen Instagramiin. Kampuksella tapahtuvat keikat alkoivat alun jälkeen yleistyä ja sana rupesi leviämään eri ammattikuntien välillä.

Keikkojen järjestämisessä meidän työtehtäviimme kuului töiden suunnittelu, välittäminen Work Pilots -alustan kautta sekä käytännön töiden ohjaus. Erityisesti keikkojen ohjaamisessa meillä on ollut iso rooli. Keikan aluksi olemme hakeneet keikkalaiset sovitusti aulasta, josta on lähdetty yhdessä tilaan, missä keikka tapahtuu. Siellä tehtävämme oli antaa keikan työohjeet ja tarvittaessa näyttää esimerkkiä. Usealla keikalla selkeätä työohjetta ei ole ollut, vaihtelevien työtehtävien vuoksi, vaan olemme yhdessä pohtineet työjärjestystä. Ohjeistuksen jälkeen olemme antaneet keikkalaisten tehdä työtään rauhassa omaan tahtiin. Keikan ajan olemme olleet aina lähellä mahdollisia kysymyksiä varten, joko samassa tai viereisessä tilassa. Keikkojen puolivälissä olemme pitäneet kahvitauon, jolloin on ollut mukavaa jutella fiiliksistä keikkalaisten kanssa. On ollut hienoa kuulla, että keikkalaiset ovat viihtyneet meidän kanssamme. Keikan lopuksi yhdessä keikkalaisen kanssa tarkistamme, että kaikki työtehtävät on hoidettu.

Kaiken kaikkiaan me opiskelijat olemme päässeet harjoittelemaan monenlaisia taitoja ja oppineet paljon uutta. Erityisesti ohjaajan tehtävässä toimiminen on ollut antoisaa, mutta toki myös hyvällä tavalla haastavaa. Erilaisiin ohjausstrategioihin tutustuminen ja niiden hyödyntäminen keikkatilanteissa on auttanut meitä oman ohjaajuutemme kehittämisessä. Esimerkiksi iloitseminen yhdessä työntekijöiden kanssa onnistuneesta keikasta sekä tunnelmien kysyminen keikan aikana ja jälkeen on ollut ohjauksen näkökulmasta tärkeää. Lisäksi konkreettisen tuen antaminen sekä keikkalaisten rohkaiseminen uusien työtehtävien ja tilanteiden äärellä on ollut avainasemassa ohjaajan roolissa toimimisessa. Aina yksilöllistä tuen tarvetta ei ole ollut kuitenkaan helppoa tunnistaa, ja olemmekin pohtineet sopivaa tuen määrä: mikä on liikaa ja mikä liian vähän? Onneksi tätä taitoa saa harjoitella vielä jatkossakin. Keikkatöiden ohjaamisessa olemme päässeet harjoittelemaan myös palautteen antamista ja sen muotoilua. Työn sujuvuudesta ja lopputuloksesta keskusteleminen on tärkeä osa ohjaajana toimimista, joten palautteen sanoittaminen rehellisesti, mutta kannustavasti on mielestämme hyvä taito osata.

Lopulta ohjaajan rooli on antanut meille uutta näkökulmaa siihen, miten ratkaisevaa oikeanlainen tuki on työntekijän roolin vahvistamisessa. Olemme saaneet ensiarvoisen tärkeitä harjoittelunpaikkoja ja hienoja oppimiskokemuksia. Tästä on hyvä jatkaa ammatillisen kehittymisen polkua kohti työelämää.

Kiitos jokaiselle Puuttuva Pala -hankkeeseen osallistuneelle keikkalaiselle sekä meitä ohjanneille työntekijöille!

Yana Shavkera, Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelma, Metropolia AMK

Paula Ahtola, Toimintaterapeutin tutkinto-ohjelma, Metropolia AMK

Hermanni Ilpala, Degree Programme in Social Services, Metropolia AMK

Kokemuksen kautta asiantuntijaksi ja kehittäjäksi

Mielenterveysviikko kruunattiin Kokemuksen kautta asiantuntijaksi ja kehittäjäksi – etäseminaarilla 20.11.2020. Seminaari herätti paljon kiinnostusta jo ennakkoon ja seminaarin aikana ilmapiiri oli innostunut ja puheenvuorot saivat aikaan vuolaan chattiviestien virran.

Kokemusasiantuntijuus on nykyään vahvasti mukana monenlaisessa kehittämistyössä. 

Kokemusasiantuntijuuden tultua entistä tutummaksi ja osaksi erilaisia toimintoja, on ollut tarpeen luoda kokemusasiantuntijakoulutusta koskevia suosituksia. Minna Salonen KoKoA ry:sta esitteli tiiviisti tuoreiden suositusten keskeisimpiä asioita. Suosituksissa tulivat hyvin näkyviksi esimerkiksi taidot ja osaaminen, jota kokemusasiantuntijalla erilaisissa tehtävissä toimiessaan tulisi olla. Monenlaisten ohjaustaitojen lisäksi tarpeen ovat esimerkiksi viestintä- ja mediataidot ja taito markkinoida omaa osaamista sekä verkostoitua. 

Koulutuksen keskeisten elementtien jälkeen kuulimme viisi kiinnostavaa ja inspiroivaa kokemusta siitä, millaisissa tehtävissä kokemusasiantuntijat ovat toimineet. Klubitalojen Yhteistutkimushankkeessa työskentelevä Sauli Savela kuvasi omaa matkaansa kanssatutkijaksi. Hankkeessa selvitetään Klubitalon merkitystä jäsenilleen ja henkilökunnalleen sekä sitä, mikä mahdollistaa taloon tulemisen, siellä toimimisen ja osallisuuden sekä suuntautumisen ulos- ja eteenpäin. Vaikka kolmivuotinen hanke on vielä aluillaan, on se jo antanut Saulille monia myönteisiä asioita, joista merkityksellisimpänä hän nosti esiin toivon paremmasta huomisesta. 

Aino Taipale lastensuojelun asiakkaiden osallisuutta edistävästä Osallisuuden aika ry:stä puolestaan kuvasi millaisia erilaisia vaikuttamisen paikkojen heillä on yhdistyksen toimijoina ollut. Osallisuuden aika on kehittänyt palveluita ammattilaisten kanssa yhteiskehittämisen keinoin ja tuottanut tietoa lastensuojeluun liittyen. Osallisuuden ajan kokemusasiantuntijat tekevät paljon yhteistyötä esimerkiksi oppilaitosten ja palveluntuottajien kanssa ja ovat mukana kuvaamassa lastensuojelun arkea päättäjille. Osallisuuden ajan yhteistyön yhtenä tuloksena on verkossa toimiva Nuorten Turvasatama, joka on turvallinen paikka keskustelulle ja tekemiselle lastensuojelupalveluiden piirissä oleville tai olleille 13-29-vuotiaille nuorille. 

Jaana Tiiri Rusetti ry:stä, joka on vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys, keskittyi puheenvuorossaan Veera-hankkeen sisältöihin. Hankkeen tavoitteena on vammaisten tyttöjen ja naisten voimaantuminen vertaistuen avulla. Kokemusosaaminen on Veera-hankkeessa ollut läsnä alusta pitäen mietittäessä onko hankkeelle tarvetta ja edelleen sen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Hankkeessa esimerkiksi koulutetaan vertaisäitejä tuoreille äideille tai äideiksi haluaville sekä  koulutetaan johtajuudesta kokemusta saaneista vammaisista naisista mentoriverkosto tukemaan johtajuudesta kiinnostuneita vammaisia naisia.

Karoliina Santikko kertoi puheenvuorossaan omaa kokemustarinaansa mielenterveys- ja päihdekuntoutujana ja kokemusasiantuntijana. Karoliina on KEIJO-hankkeen, Kokemusasiantuntijuus edistämässä itsenäisyyttä ja osallisuutta, käynyt ja kokenut saaneensa valmiuksia hankkeen toimijana. Karoliina myös kertoi kokemusasiantuntijatyöstään käytännössä, ja mainitsipa hän, että ensimmäistä kertaa kertoi tarinaansa etäyhteyksillä Teamsissa. Kokemus oli opettavainen ja kannusti myös jatkossa esiintymään!  

LOV ME kokemusasiantuntijat palvelujen kehittäjänä -hankkeen moniäänisessä puheenvuorossa kerrottiin kehittämisprosessista, jossa kokemusasiantuntijoilla on merkittävä asema. Yhdessä ammattilaisten kanssa hankkeessa on kehitetty toimintamalli, jossa kokemusasiantuntijat toimivat Helsingissä psykiatrian poliklinikalla Aitoina välittäjinä. Aidot välittäjät ovat toipujan tukihenkilöitä ja mentoreita. Yhteiskehittämisen kannalta keskeisiksi asioiksi puheenvuorossa nostettiin se, että tulee olla idea, jolle on tarvetta ja se, että ratkaisuidean esittäjänä / kehittäjänä on kokemusasiantuntija. Kehittämisen kannalta on tärkeää, että sekä toipumisorientaatio että työntekijöiden oikeus ottaa aikaa kehittämiseen, on osa organisaation strategiaa. Myös se, että kaikilla kehittämisessä mukana olevilla on yhteinen päämäärä ja sitoutuminen tehtävään, on yhteiskehittämisen kannalta tärkeä asia. Kokeilut vaativat lisäksi järjestön työntekijältä riittävästi aikaa ja mahdollisuutta olla läsnä ja tukea kehittämisprosessia ja siihen osallistujia. 

Seminaarin suunnittelusta ja fasilitoinnista vastasivat Puuttuva Pala-hankkeen projektityöntekijä ja kokemusasiantuntija Heidi Kokkonen sekä Minun Tieni Kokemusasiantuntijaksi- hankkeesta Lahden Klubitalolta kokemusasiantuntija Annika Forselius. Heidi ja Annika kertoivat omasta näkökulmastaan kokemusasiantuntijana toimimisesta hanketyössä. Heidin ja Annikan puheenvuoroissa korostui omien vahvuuksien hyödyntäminen hanketyössä, itseohjautuvuus sekä mielekäs ja monipuolinen työ. Siirtyminen etäpainotteiseen työhön on vaatinut sopeutumista ja haasteita on ollut, mutta myös se on mahdollistanut täysin uudenlaiset työskentelytavat ja mahdollisuudet. Ehkäpä etäseminaarinkaan järjestelyt eivät olisi sujuneet näin sutjakasti eri paikkakunnilta käsin? Etäseminaarin järjestäminen oli mielenkiintoinen kokemus, ja suurin huolenaihe eli tekniikan toimiminen mahdollisti hyvin järjestetyn kokonaisuuden!

Heidi Kokkonen, projektityöntekijä/kokemusasiantuntija, Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry, Puuttuva Pala-hanke

Niina Pietilä, lehtori, Metropolia ammattikorkeakoulu, Puuttuva Pala-hanke

Opas palkkatulojen vaikutuksista sosiaaliturvaetuuksiin on valmistunut
Kuva opinnäytetyön blogiin

Metropolian sosionomi-opiskelijoiden Hanne Heikkisen, Salla Hotasen ja Liisa Kotiniemen opinnäytetyö ”Töihin lähdössä? Opas palkkatulojen vaikutuksista sosiaaliturvaetuuksiin valmistui lokakuussa 2020. Nimensä mukaisesti opinnäytetyö sisältää opiskelijoiden laatiman oppaan, joka on suunnattu erityisesti työhön haluaville mielenterveyskuntoutujille. Oppaan tarkoitus on tarjota turvaa ja tietoa siitä, miten palkkatulo vaikuttaa sosiaaliturvaetuuksiin. Monella työhön haluavalla on pelko siitä, että palkkatyöhön osallistuminen monimutkaistaa heidän taloudellista tilannettaan.

Oppaassa käsiteltyjä etuuksia ovat:

  • työttömyysturva
  • sairausajan toimeentuloturva
  • eläketurva
  • asumisen tuet
  • opintotuki
  • toimeentulotuki

Opinnäytetyössä on selvitetty etuuksien ansiotulovähennyksiä ja suojaosuuksia eli summaa, jonka henkilö voi ansaita palkkatulona ilman, että tuo tulo vaikuttaa etuuden määrään. Selvittelyssä opinnäytetyön tekijät havaitsivat etuuksien moninaisuuden tämän asian suhteen. Sosiaaliturvaan liittyvä tulkinnallisuus ja etuuksien keskenään erilaiset käytännöt tulivat hyvin näkyviksi selvittelytyön ohessa.

Luottamus siihen, että taloudellinen tilanne ei vaarannu palkkatyön myötä, on tärkeä asia kenelle tahansa. Tällä hetkellä sosiaaliturvajärjestelmä on kuitenkin niin vaikeasti tulkittavat, että se horjuttaa tätä luottamusta. Opinnäytetyönä laadittu opas on oiva väline kiinnittää huomiota etuuksien erityisyyksiin, jotka ovat yksityiskohdissaan usein myös ohjaustyön ammattilaisille vaikeasti ymmärrettäviä. Opas soveltuu käytettäväksi etenkin silloin, kun työmarkkinoille siirtymistä suunnitteleva tarkastelee taloudellista tilannettaan yhdessä esimerkiksi työvalmentajan kanssa. Oppaassa myös todetaan, että usein palkkatulon ja etuuden yhteensovittamista pohtiessa on hyvä olla yhteydessä Kelaan ja varmistaa yksityiskohdat sieltä, koska etuuksiin liittyvä tieto voi muuttua nopeastikin.

Onnistunut keikkatyö edellyttää hyvää vuorovaikutusta keikkatyöntekijän, -työtehtävän ja -työympäristön välillä

Työ- ja toimintakyky ei ole pelkästään henkilöön liittyvä ominaisuus vaan ympäristön ja yksilön välinen vuorovaikutteinen ja tilannesidonnainen kokonaisuus. Se, miten henkilö suoriutuu jostain (työ)tilanteesta, riippuu henkilön, toiminnan (tai työtehtävän) ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta. Työtehtävän ja tekijän yhteensovittamiseksi tarvitsemme siis työntekijän arvioinnin lisäksi myös työtehtävän ja ympäristön arviointia. Olemme kartoittaneet ESKOT ry:n Klubitalojen ja (mahdollisten) keikkatyöpaikkojen työtehtäviä luodaksemme ymmärryksen siitä, millaisia taitoja voidaan harjoitella Klubitalo ympäristössä, millaisia taitoja tarvitaan (mahdollisilla) keikkatyöpaikoilla ja mikä on näiden välinen kuilu. Kyseisen kuilun ylittämiseksi on tarkoitus rakentaa keikkatyöhön valmennuksen askeleet.

Noin 60 Metropolian toimintaterapeuttiopiskelijaa oli mukana arvioimassa työtehtäviä, hyödyntäen toimintaterapian inhimillisen toiminnan malliin perustuvaa AWC-FI:tä, eli työtehtävän ominaispiirteiden arviointimenetelmää. Aiheesta lisää Rehablogissa.

Puuttuva pala- hankkeessa tehtyjen työtehtävien arviointien yhteydessä nousi esille näkökulmia, joita on syytä huomioida keikkatyöhön valmentamisessa. Päällimmäisinä ovat tulevan keikkatyöntekijän vuorovaikutustaitojen tavoitteellinen vahvistaminen tulevaa työkeikkaa huomioiden, sillä onnistunut keikkatyö edellyttää hyvää vuorovaikutusta keikkatyöntekijän, -työtehtävän ja -työympäristön välillä. Muita huomioitavia näkökulmia joita tässä blogissa nostetaan esille ovat keikkatyöntekijän fyysisen ja psyykkisen energian nostaminen sekä valmennusympäristön valinta. Aiheesta lisää Rehablogissa.

Onnistunut keikkatyö edellyttää hyvää vuorovaikutusta keikkatyöntekijän, -työtehtävän ja -työympäristön välillä
Sosiaaliturvan ja työn tekemisen yhdistämisen karikot

Sosiaaliturvauudistukseen on varattu seitsemän vuotta valmisteluaikaa. Vuosien lukumäärä on merkittävä verrattuna esimerkiksi hankkeiden kestoon yleensä. Tämä kertoo siitä, että sosiaaliturvan muuttaminen ei tapahdu hetkessä, vaan vaatii vuosien ponnistelua.

Sosiaaliturvan monimutkaisuus ei ole tunnistamaton asia. Sosiaaliturvaa kuvataan toistuvasti esimerkiksi tilkkutäkiksi tai viidakoksi. Sosiaaliturvaa on kehitetty vuosien verralla kulloisenkin tarpeen mukaisesti, minkä vuoksi se ei ole yhtenäinen kokonaisuus. Tämä näkyy arkielämässä sosiaaliturvan epäselvyytenä ja voi aiheuttaa epävarmuutta ja byrokratiaa, mikäli elämässä tapahtuu muutoksia.

Osatyökykyisille sosiaaliturvan monimutkaisuus ja vaikea ennakoitavuus voi olla esteenä työn tekemiselle, vaikka halua työhön olisikin. On vaikeaa esimerkiksi ennakoida kuinka paljon on mahdollista tienata ilman, että jo olemassa olevat sosiaaliturvaetuudet pienenevät, katkeavat tai aiheuttavat takaisinperintää. Osatyökykyisen työhön pääsy voikin muistuttaa videopeliä, jossa hänen on työpaikalle päästäkseen selvittävä työn etsimisen lisäksi etuuksien ja palkan yhteensovittamisen haasteista ja siihen liittyvistä paperitöistä ja puheluista.

Puuttuva pala -hankkeessa sosionomiopiskelijat haastattelivat Etelä-Suomen Klubitalojen jäseniä ja henkilökuntaa työstä ja siihen liittyvistä odotuksista ja peloista. Haastatteluissa yhtenä aiheena olivat sosiaaliturvaan liittyvät työn tekemistä haastavat esteet.

Lue lisää sosiaaliturvan ja työn yhdistämisen haasteista osatyökykyisten näkökulmasta

Niinan blogitekstin kuva

Näkökulman vaihtamisella eroon ennakkoluuloista?

Jeesaa ennakkoluulot pois! Tällä otsikolla pidimme työpajan Metropolian tulevaisuusareenassa 23.9.20. Selitysosana otsikossa oli meille jo tuttu kysymyksenasettelu: Miten osatyökykyinen voi tehdä keikkaa avoimilla työmarkkinoilla? Pohjustimme työskentelyä muutamalla tarinalla, anonyymillä mutta todellisella, joissa ennakkoluuloilla näyttää olevan merkitystä. Tarinoissa työssä eteen tuleviin tilanteisiin reagoitiin joko työnantajan, työyhteisön tai työntekijän näkökulmasta. Ennalta-arvattavasti (ennakkoluuloko?) sama tilanne tulkittiin tarinoissa hyvin eri tavoin. Ja reaktiomme, sanat ja teot, kulkevat tietysti tätä oman tulkintakehyksen viitoittamaa polkua.

Usutimme työpajassa ryhmät pohtimaan, miten näkökulman vaihtaminen voisi muuttaa työpaikalla syntynyttä hankalaa tilannetta. Päästiinkö toisesta vinkkelistä katsomalla parempaan lopputulokseen? Oivalluksia syntyi! Pelko, että uusi tiimin jäsen loukkaantuu palautteesta, koska hän on erilainen, voi hälvetä ihan vain ajattelemalla itsensä uuden tulijan saappaisiin. Strategiassa ja yrityksen johdolle uusi asia voi olla selkeä ja tietoinen valinta, mutta jos tekijätiimi ei tiedä päätöksien perusteista riittävästi tai allekirjoita samoja arvoja, uuden tiimiläisen mukaanotto tai vaikka uuden prosessin käyttöönotto töksähtelee. Entä mikä työstä tekee tehokasta: voiko tuottavuus parantua, kun annetaan erilaisuuksien täydentää toisiaan ja monimuotoisuuden tuoda rentoutta ja luovuutta tekemiseen?

Vaikka pohdinta-aika oli lyhyt eikä tekniikkakaan ollut täysin puolellamme, voi mielestämme aivoriihen perusteella sanoa, että näkökulman vaihtaminen on varteenotettava työkalu ennakkoluulojen purkamisessa. Työelämässä eteen tulee tilanne poikineen, jossa kannattaa pysähtyä tietoisesti miettimään, millaista asennetta, osaamista tai tukea nyt tarvitaan. Kun työpaikan arkisia tilanteita prosesseineen, aikatauluineen ja ihmissuhteineen katsotaan eri kulmista, läpileikkaavasti, voidaanko paremmin nähdä miten erilaisia tulkinnat voivat olla? Ja kun erilaisuuden tunnistaa, on helpompi lähestyä tilannetta rakentavasti, korvat ja mieli avoinna. Toisen erilaisuus voi olla ihan vain omassa päässä tai yksittäisen elementin tarkastelu aidosti kokonaisuuden osana voi muuttaa koko toimintaa sujuvammaksi.

Uusi, tasa-arvoisempi ja entistä ehompi työelämä voi Dosentti Arto O. Salosta mukaellen löytyä kohtuullisuuden, kohtaamisen ja kokonaisvaltaisuuden kolmiyhteydestä!

Puuttuva Palan Niina Pietilä ja Katja Multanen

Osallistava Koronakevät

Varoitus tässä blogissa emme surkuttele poikkeusoloja! Lukeminen omalla vastuulla eteenpäin 😊

Koronakevät. Sen me kaikki tiedämme miten se iski, joten ei siitä sen enempää. Projektityöntekijänä alkoi uusi aikakausi keikkatyömallin rakentamisessa maaliskuun puolessa välissä. Ensimmäisen sohvalla vietetyn työpäivän jälkeen suuntasin Ikeaan ja drive-in kaistalta hain työtuolin matkaani. Seuraavan päivän koulutuksen lomassa kasassa tuolin, ja samalla työpisteeni numero 1 rakentui keittiöön. Tästä keittiön ikkunasta on katseltu milloin lumisadetta, milloin vesisadetta, räntää, aurinkoista sekä jopa myös ukkosta. Kaikki vuodenajat on koettu kolmen kuukauden aikana.

Alussa oli jo selvää, että hankkeen tekeminen ei suinkaan lopu, vaan enemmänkin laajenee ja monipuolistuu. Seuratessamme e-Klubitalojen rakentumista ja ihailessamme me-henkeä teimme taustatyötä: siirsimme sovittuja työpajoja syksyyn ja verkkoon, ehdimme tehdä raportoinnit sekä alkaa kehitellä uutta. Aikaa on vietetty etätyövälineissä kuten Teamsissa aika paljon.

Mutta mahtavaahan se on ollut. Aiemmin, kun viikottainen työaika teki tiukkaa taloilla vierailun kautta, niin nyt kolmen kuukauden aikana olen vieraillut kaikilla taloillamme useamman kerran! Kerrankin matka ei ole rasite! Lisäksi tuntuu, että koko yhteisö on lähempänä, ja päivittäiset livevideot ovat olleet mahtavia! Siis mitä ideanikkareita Klubitalojen porukoista löytyy ja mitä tunteita täällä etätyöpisteillä on koettu. Työpiste 2 muuten rakentui makkariin ja työpiste 3 terassille, joten henkisen matkan lisäksi Klubitalolle matkustin myös työpisteiden välillä. Klubikoira Maisan kanssa olimme saman (sohvalla vietetyn) päivän aikana Imatralla, Lahdessa ja Helsingissä. Huh, me ollaan tehokkaita!

Mitä se projektityöntekijän arki on? (paitsi lounaskuvien postausta). No sosiaalista mediaa paljon. Ainakin kun @puuttuvapalahanke Instagramia selaa, niin sisältöä löytyy. Arkista ahertamista etätyöpisteellä, viestinnän suunnittelua, muistilappuja Live-esiintymisiin, osallisuuspeli opiskelijoiden toimesta, Vapputervehdyksiä, eläinystäviä, arviointityöpajoja… Kaikkea mitä normaalistikin tehtäisiin. Lisäksi olemme tehneet Kykyviisarikyselyjä ja Work Pilots profiileja etäyhteyksin, suunnitelleet hissipuheita (eli oman osaamisen sanoittamista tiiviissä muodossa), on tehty keikkaa netissä (blogikirjoituksia), sometettu ja somettu, ja kaikista tärkeintä: Oltu läsnä ja jäsentemme saatavilla.

Kesä tulee ja toiminta ei suinkaan hiljene. Talot ovat siirtyneet Hybridimalliin, eli etä- ja lähityöskentelyyn. Puuttuva Pala-hankkeessa teemme edelleen etänä, eli pääsen kesälläkin vierailemaan kaikilla taloilla! Kohti keikkaa keskiviikot starttaavat 17.6. alkaen ja ovat 15.7. saakka. Keskiviikkoisin klo 15-17 välillä voit tulla tekemään Kykyviisarin tai suunnittelemaan hissipuhetta. Linkit löytyvät kaikille e-Klubitaloille jaetusta mainoksesta. Tervetuloa jutustelemaan! Paikalla ovat keskiviikkoisin Heidi ja harjoittelijamme Jaana. Keskiviikkona 24.7. pelataan Kuntaliiton osallisuuspeliä Teamsissa, josta tarkemmin seuraavassa. Heidin työpiste muuttuu liikkuvaksi työpisteeksi, joten peliä pelataan mitä erilaisimmissa paikoissa. Keksitkö kaikista uniikeimman paikan missä voit osallisuuspeliin tulla mukaan? 😉

Osallisuuspeli on tärkeä osallisuuden mittari. Kuntaliiton kehittämällä pelillä voidaan pohtia yhdessä osallisuuden muotoja. Peliä pelattiin ensimmäisen kerran opiskelijoiden johdolla Teamsilla ja nyt peli uusitaan. Mukaan saa tulla kuka vain: olitpa jäsen tai työvalmentaja. Osallisuus on meidän kaikkien asia. 

Kevät 2020 jää muistoihimme varmasti aina. Omaan työni sain valtavasti uutta puhtia ja opin paljon uusia tietoteknisiä juttuja tämän kevään aikana, ja niistä on hyötyä tulevaisuudessa varmasti. Opinnotkin aikaistuivat, kun ryhmätöiden tekeminen oli helpompaa uusien välineiden kautta. Kokemukset ovat olleet opettavaisia, mutta olen kiitollinen kaikesta. Tätä kirjoittaessani olen suuntaamassa toiseksi viimeiselle koulutuskerralle omassa kokemusasiantuntijakoulutuksessani (olenhan projektityöntekijä/kokemusasiantuntija). Ensi viikolla saamme todistukset, josta toivottavasti saan kuvan. Oman elämän asiat eivät salli viimeiselle kerralle osallistumista, mutta saan hienon muiston ja sen todistuksen. Se on elämää, että kaikki ei aina mene suunnitelmien mukaan. Koronakevät 2020 opetti meille ehkä hetkessä elämisen taidon, kun kirjaimellisesti huomasimme yhden yön aikana kaiken muuttuneen. Se myös opetti sopeutumiskykyä, ja sitä kuinka hienosti yhteisömme tukee toinen toisiaan, ja miten ihanaa onkaan taas livenä kohdata. Sinnikkyydellä selvisimme kesään asti, ja olemme tuhansia kokemuksia rikkaampana. Osasin arvella tammikuussa kokemusasiantuntijakoulutusta aloittaessani, että millainen matka tuo koulutus tulisi olemaan, mutta en osannut todellakaan miettiä millainen siitä oikeasti tuli. Sen vuoksi ensi viikolla saamani todistus tulee olemaan osoitus siitä, että riittävällä tuella ja omilla vahvuuksilla asioista selviää, jopa poikkeusloissa. Ja sitähän meidän Klubitalot ovat. Poikkeuksellisen ihania!

<3: projektityöntekijä Heidi

Puuttuva pala -hankkeen järjestämä ”Kohti keikkaa työryhmä” Lahden Klubitalolla keväällä 2020

Tämä on ”pieni juttu”, mutta osittain kriittinenkin, erään osallistuneen jäsenen näkökulmasta. Vielä ”pienempi juttu” löytyy Lahden Klubitalon lehdestä 3/2020.

Tänä keväänä saimme osallistua Lahden Klubitalolla Kohti keikkaa työryhmään. Kohderyhmänä oli Klubitalon jäsenet, joilla oli pieni kutina ryhtyä tekemään keikkatyötä. Halukkaita löytyi ainakin kuusi jäsentä. Yksi meistä ei kuitenkaan päässyt enää toiselle kerralle. Projektityöntekijä Heidi Kokkonen (kokemusasiantuntijakin) kävi esittelemässä ryhmää jo aiemmin keväällä. Sovimme alun perin päiviksi 2., 6. ja 17.3. kolme tuntia kerrallaan, mutta viimeinen kerta siirrettiin aluksi 19.3. pidettäväksi ja sen jälkeen se peruttiin kokonaan. Sääli, sillä läpikäytävää materiaalia olisi ollut hyvinkin kolmeksi kerraksi. Ainakin viimeiselle kerralle suunniteltu minuutin mittainen itsensä myyvä ”hissipuhe” jäi pitämättä.

Kun ensimmäisen kerran aluksi näin ryhmähuoneemme pöydällä kymmeniä lappuja, hyökkäsin heti sisälle, koska arvelin, että saamme valita lapuista jotakin itselle sopivaa. Alkujännittäminen katosi saman tien, sillä lappujen avulla on matala kynnys aloittaa kommunikointi muiden ryhmäläisten kanssa ja vähän herätellä itseään hieromalla aivonystyröitä. Lapuissa oli ominaisuuksia, kuten herkkä, luova, musikaalinen, rehellinen, ujo tms. Olin jo etukäteen ollut niin innostunut ryhmästä, että olin jo edellisenä päivänä täyttänyt Tuetun keikkatyön malli -esitteen. Olisin halunnut, että sitäkin lappua olisimme käyneet yhdessä läpi. Nyt ryhmässä annoin jo vieruskaverillekin ominaisuuslapun, mutta ehkä se olisi tullut kaikille ajankohtaiseksi myöhemmin.

Iso osuus ryhmässämme niin fyysisesti kuin sielullisestikin oli A3:n kokoinen puu, jonka puolessa välissä oli maanpinta, alhaalla juuret, ylhäällä runko ja latva. Saimme liimailla kuvaan aluksi juuripuolelle sanomalehdistä kuvia ja tekstejä, jotka kuvaisivat vaikka omia vahvuuksia. Olisin toivonut, että kaikki osallistujat olisivat jaksaneet keskittyä tarkemmin ohjeisiin. Aluksi oli siis tarkoitus tehdä vain juuristoon liittyviä tehtäviä. Toisella kerralla liimasimme puuhun maanpinnalle tätä päivää ja latvoihin tulevaisuuden tavoitteita. Askarteleminen oli kivaa näin isosta raavaasta miehestäkin.

Yhtenä tehtävänä oli vuorokausikello. Siihen merkitsimme kokonaisen normivuorokauden kellonaikoineen ja tapahtumineen. Minulle jäi hieman epäselväksi mikä olikaan vuorokausikellon tarkoitus. Tällä kertaa en itse jaksanut keskittyä ohjeisiin. Mutta kivaa oli!

Yksi tehtävä herätti kuitenkin paljon innostusta (ainakin minulle). Kirjoitimme kirjeen itsellemme, jonka saisimme lukea vasta puolen vuoden kuluttua. Kirjeeseen tuli laittaa arvioita, mitkä asiat olisivat ajankohtaisia puolen vuoden päästä itsellä tai ihan mitä tahansa. Kirjeeseen sai laittaa ainakin vielä ominaisuuslappujakin.

Eräs tehtävä oli, että saimme myös valita valokuvan tai kaksi, mitkä kuvaisivat henkilön sen hetkistä mahdollista työssäolotilaansa. Valokuvia valittiin kumpanakin päivänä. Kotitehtäväksi ensimmäisen kerran jälkeen saimme ”Isoin unelmani”- tehtävän, johon kirjoitettiin alareunaan arvot, joihin unelmani perustuu. Välissä oli kyvyt, sitoumukset ja ideat. Ylimmäiseksi tuli isoin unelmani. Itselläni yksi suurista unelmistani on olla tyytyväinen siinä mitä teen. Kotitehtävää ei kuitenkaan juuri käyty läpi toisella kerralla.

Toisella kerralla vuorokausikellon sijaan täytimme etäisyysmittaria. Etäisyysmittari eli kuinka kaukana henkilöstä on eri paikat ja ihmiset. Ympyrän kehän keskipisteenä oli oma koti tai muu keskeinen tukikohta. Tehtävä oli mielenkiintoinen ja hauska. Se auttoi hahmottamaan omaa verkostoa.

Eräs paperi, jonka saimme, oli Tehtävägalleria: ”Asiat, joita sinun tulisi tehdä, jotta tavoitteestasi tulee totta, mutta et ole vielä saanut aikaiseksi. Pyydä tutuilta palautetta. Aseta itsellesi palkintoja, kun välitavoitteita on suoritettu. Viikon inspiraatiolista eli ideoita, joiden avulla saat tekemisen tuntumaan hauskalta.” Tehtävän tekeminen jäi tehtäväksi omalla vapaa-ajallaan. Sinänsä kehittävä tehtävä. Ihmisiltä pyydetään palautetta ja päivämäärä, milloin he voivat kertoa edistymisestäsi.

Saimme myös tunneilla liikuntaa. Meidät komennettiin ylös ja kävelemään, jolloin aluksi ei saisi edes katsoa vastaantulevaa, toiseksi hieman vilkaista ja viimeiseksi sanoa oma nimensä kohdatessa. Tämä harjoitus aktivoi hieman sosiaalisuutta.

Yhdessä paperissa, jonka saimme, oli 40 kykyä, taitoa ja luonteenpiirrettä. Tehtävä oli merkitä rastilla kyvyt ja taidot mitä sinulla jo on sekä ympyrällä ne, joita haluaisit sinulla olevan. 40 ominaisuutta esim. ahkera, rohkea ja määrätietoinen yms. (x tunteellinen).

Pohdintaa:

Materiaalia olisi ollut vaikka toisenkin kurssin pitämiseen, menimme niin vauhdilla eteenpäin. Mutta toisaalta ei ehtinyt pitkästyä ja kun kotitehtäviä ei paljoa käsitelty, niin jokainen sai osallistua ryhmään omien voimavarojensa mukaan. Ryhmän vetäjä oli innostava ja huomasimme, että hän oli itsekin tosi innostunut vetämään juuri meille ja meidän maailmaamme sopivaa ryhmää. Oli harmi, etten päässyt kertomaan hissipuhettani viimeisellä tapaamiskerralla. Olisinko liittänyt siihen toteamukseni, että olisin ollut valmis tekemään lumitöitä myös juhannuksena.

Itselleni tuli itsevarmempi olo ryhmän jälkeen. Koin onnistumisen kokemuksia ja ilon hetkiä ryhmän aikana.

Kirjoitti Antti P.

Tuettu keikkatyö – joustavaa, helppoa, eettistä, hyödyllistä, taloudellisesti kannattavaa ja riskitöntä?

Metropolian Myllypuron kampuksella oli 16.1.2020 Tuetun keikkatyön mallia työstämässä yhteensä 43 ammattilaista – upeaa, aktiiviset kumppanit! Iltapäivä toi hankkeen työpöydälle todella paljon ideoita, jo hyväksi havaittuja tai keskeneräisiä, mutta ehkä potentiaalisia. Taas ollaan pikkuisen viisaampia, kiitos kun tulitte ja jaoitte. 

Tuetun keikkatyön mallin yhteiskehittäminen aloitettiin menemällä suoraan asiaan. Tammikuun työpajan otsikko oli ”Miten keikkojen välittäminen ja mätsääminen olisi sujuvaa ja joustavaa”. Aiheeseen meidät johdatti WorkPilots Oy:n Annu Kiiski

WorkPilots tarjoaa kysymykseen yhden toimivan vastauksen, keikkatyöalustan, joka on yrityksille matalan kynnyksen mahdollisuus tarjota lyhyitä työkeikkoja. Tavoitteena on antaa turvallisesti ja helposti mahdollisuus nuorelle tai osatyökykyiselle tekijälle. Ajatus, että yksikin keikka voi muuttaa elämän, ei tunnu työpajan kokeneessa kehittäjäporukassa yhtään liialliselta.

Annu Kiisken, WorkPilots, alustuksen jälkeen työstimme tuetun ja turvallisen keikkatyön mallia viidessä pienemmässä ryhmässä. Kukin ryhmä lähestyi asiaa oman näkökulman tai teeman kautta. 

Joustavuuden ja helppouden vaatimus pisti miettimään mm. tuen tarpeen yksilöllisyyttä ja perehdyttämisen monia tapoja. Miten työnantaja voisi helposti ja joustavasti tilata työntekijän ja työtehtävä tulisi hoidettua ilman suurempia ongelmia? Voisiko opiskelijoita ja kokemustoimijoita olla mukaan keikkojen etsinnässä tai voisivatko he tehdä keikoilla tarvittavaa valmennusta? 

Eettisyys puhuttaa keikkatyön yhteydessä. Missä vaiheessa keikkatyö ei ole enää kestävä ratkaisu?   Keikkailu sallii sekä työntekijän että työn tarjoajan kokeilla yhteistyötä sitoutumatta ja turvallisesti tiettyyn rajaan saakka. Päällimmäiseksi tästä teemasta jäi yhteinen ymmärrys, että työn tarjoajan ja työntekijän yhteistyön muodostuessa säännölliseksi, tulee tehdä osa-aikainen työsopimus osapuolten kesken.

Hyöty-näkökulma kirvoitti paljon keskustelua, joka useammassa kohdassa kiertyi kohti taloudellista kannattavuutta. Yhden keikan taloudellinen merkitys ei ole suuri, mutta hyöty siitä, että  pärjää ja pystyy töihin, voi olla merkityksellistä ja voimauttavaa. Työpajaan osallistuvilla oli kerrottavana useita esimerkkejä. Osatyökykyisen työllistämisen tärkeys ja merkitys on yhteiskunnan tasolla jo tunnistettu ja tähän on nykyisessä hallitusohjemassa kiinnitetty myös huomiota. Kuluttajat ja tulevaisuuden työntekijät ovat myös yhä valveutuneempia. Vastuulliselle ja monimuotoisuutta edistävälle työnantajalle tarjolla olisi osatyökykyisissä  motivoitunutta työvoimaa. On todettu, että moninaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen panostaminen työpaikoilla, tuottaa kaikilla työntekijöille työhyvinvointia ja sitä kautta luovuutta ja työhön sitoutumista.  

Taloudellinen kannattavuus  on tuetussa keikkatyössä moniulotteinen asia. Tuettu keikkatyö vaatii resursseja ja välityömarkkinoilla toimivat tietävät, että osatyökykyinen henkilö voi tarvita paljon tukea sekä ennen työn aloittamista että työn aikana. Tukea pitäisi olla tarjolla helposti ja selkeästi, sekä työn potentiaaliselle tarjoajalle että tekijälle. Onko tuetun keikkatyön tekemisestä mahdollista rakentaa taloudellisesti kannattavaa toimintaa? Ja miten se lasketaan?

Riskit -teema tuotti työpajassa eniten näkökulmia ja materiaalia jatkotyöstöön – ja hyvä niin! Riskit otetaan haltuun vain tiedostamalla ja käsittelemällä niitä.  Riskeinä nostettiin esiin digitaidot, joiden puutteet voivat estää työnvälitysalustan kautta keikkailun. Ennakkoluulot voivat myös estää keikan onnistumisen. Onko hyväksyttävää keikkailla tai tarjota keikkaa tukea tarvitsevalle?  Ymmärretäänkö työpaikoilla osatyökykyisyyttä? Sosiaaliturvaan liittyy useita epäselviä asioita ja riskejä. Työkorvausmuotoinen palkkio ei kerrytä eläkettä ja toisaalta eläkkeensaajan asumistuen menettäminen lyhyiden, mutta säännöllisten, keikkojen vuoksi on yksi huomioitavista riskeistä.

Seuraavissa työpajoissa pureudutaan työnantajien näkökulmiin. Tervetuloa!

Työpajat syksyllä 2020: https://puuttuvapala.metropolia.fi/tapahtumat/ 

Jos haluat mukaan Puuttuva Palan ja WorkPilotsin Tuetun keikkatyön ryhmään, kokeilemaan keikkatyötä työn tarjoajana tai tekijänä, se käy helposti. 

Otathan yhteyttä:

Katja Multanen, Puuttuva Pala -hankkeen projektivastaava Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:ssä. katja.multanen@eskot.org, p. 040 163 4399. 

Työpajassa yhtenä teeman oli keikkatyön eettisyys.

Kohti Keikkaa!

Klubitalolla on kyllä totuttu kursseihin ja valmennuksiin jos jonkinlaisiin, mutta ihan erityistä jännitystä oli ilmassa, kun aloittelimme ensimmäistä Kohti Keikkatyötä -valmennusryhmän tapaamista. Saimme valmentajiksi tähän pilottiryhmään kaksi toimintaterapeuttiopiskelijaa Metropolia ammattikorkeakoulusta, Riina Hietaniemien ja Helka Kantolan. Annoimme vetäjille aika vapaat kädet tehdä oman näköisensä valmennuspaketti – mitä nyt vähän myllytimme etukäteen hankkeen tavoitteista ja kansainvälisen Klubitalomallin periaatteista. Tietenkin kerroimme myös Klubitalojen siirtymätyö-mallista, jossa tuki on kaiken aikaa läsnä niin työntekijälle kuin työnantajalle.

Työn merkitys minulle

Olimme mainostaneet tätä ensimmäistä valmennusta vain Itä-Helsingin Klubitalolla, ajatellen, että käytännön järjestelyt naapurissa sijaitsevan Metropolian kanssa ovat näin mahdollisimman helpot. Mitään pääsyvaatimuksia ei ollut, 8 nopeinta keikkatyöstä kiinnostunutta Klubitalon jäsentä pääsi mukaan ja lista tuli helposti täyteen. Ensimmäisellä kerralla kaikki eivät päässeet paikalle, mutta tunnelma vain tiivistyi pienessä porukassa. Jokaisen omia vahvuuksia pohdittiin mm. MIELI ry:n vahvuuskorttien avulla. Työhön liittyviä toiveita, kysymyksiä ja jännityksiä kirjattiin omiin kansioihin ja myös jaettiin toisille keskustelussa. Luovuutta ruokittiin materiaaleilla ja väreillä, hedelmäasetelmillakin. Itse asiassa valmentajat olivat varustaneet ja koristaneet perustylsän neukkarin niin houkuttelevaksi, että kahvitauolla ovensuuhun muodostui ruuhkaa uteliaista kurkkijoista.

Minun voimavarani

Toisella valmennuskerralla ryhmä oli jo täysi, pari uutta osallistujaa tuli estyneiden tilalle – koska viidakkorumpu! Ryhmässä työstettiin viimeksi tunnistettujen omien vahvuuksien lisäämistä, mutta pohdittiin myös arjen ajankäyttöä ja oman elämän merkityksellisiä asioita. Monessa ryhmässä mukana ollut klubitalolainen kertoi myöhemmin, että tuntui kuin porukassa olisi tullut ”kummallisesti rohkeammaksi”. Ilmapiiri oli erityisen hyväksyvä ja innostava, hiljaisemmatkin pohtijat jakoivat ajatuksiaan. Omien työelämäkokemusten lisäksi päästiin jo miettimään tavoitteita, arjessa ja työssä. Mikä se keikka sitten voisi olla minun kohdallani? Mitä osaan, mitä pitäisi harjoitella lisää.

Minun toimintaympäristöni

Kolmannella valmennuskerralla keskeisenä pohdinnan aiheena oli toimintaympäristö: ne paikat, joissa itse kukin liikkuu arjessa, myös ne harvemmin vierailtavat, merkitykselliset paikat. Mielikuvia ja tunnelmia yhdistettiin käytäntöön ja käytiin läpi miten, minä aikoina, millä kulkuvälineillä näihin eri paikkoihin kuljetaan. Keikkatyö tarkoittaa ehkä joka kerta uutta matkaa ja paikkaa, uusien työkavereiden, välineiden ja työtapojen lisäksi. Uuden jännittämistä voi lieventää mielikuvittelemalla ja suunnittelemalla reitti tai keskustelun avaus etukäteen. Uudenlaiseen ympäristöön päästiin tässä kohtaa kätevästi tutustumaan: Metropolian uudenkarhea Myllypuron kampus on mielikuvitusta ruokkiva, näkemisen arvoinen tornirykelmä. Ja passasi siellä kahvitellakin, porukalla. 

Kohti Keikkatyötä -ryhmäläisten palaute oli melkein nolostuttavan positiivista: uutta intoa ja suunnitelmia, motivaatiota työhön. Maine kiirii ja mallia soveltaen ja hioen uudet valmennusryhmät starttaavat tammikuussa ainakin Itä-Helsingin, Helsingin ja Nurmijärven Klubitaloilla. Hämmästellessämme, mihin kultasuoneen valmentajat osuivatkaan ryhmää suunnitellessaan, kuulimme, että taika johtui vain osallistujista! No, emme toki väitä vastaan siinäkään.

Puuttuva Pala -hankkeessa tutkimme ja kokeilemme, millainen tuki auttaa osatyökykyistä keikkatyömaailmassa. Kohti Keikkatyötä -ryhmävalmennus antoi vihiä siitä, että ennakko-oletusten pöllyyttäminen ja yksilöllisten vahvuuksien etsintä kannattavat. Selvitämme myös, millaisesta valmennuksesta työyhteisö hyötyy, kun porukkaan tulee keikkatyöntekijä tai sijainen – pätevä ja työkykyinen, mutta ehkä joustoa ja tukea kaipaava. Uskomme, että totuttuja työmalleja pöyhimällä ja erilaisia osaajia sekoittamalla syntyvät huomisen halutuimmat tiimit. 

Teksti: Heidi Kokkonen ja Katja Multanen
Kuvat: Heidi Kokkonen


Kirjoittajat ovat Puuttuva Pala -hankkeen projektityöntekijöitä Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:ssä.

Ps. Jos keikkatyö kiinnostaa tai jos tarvitset valmentautunutta osaajaa – tai vain omalle tiimille uutta virtaa – kysy vain! Me räätälöimme valmennusta ja tukea ennen keikkaa ja keikalla, muotoilemme työtä työpaikalla: katja.multanen@eskot.org tai 040 163 4399

Riina Hietaniemi ja Helka Kantola valmensivat Kohti Keikkatyötä -ryhmää.