Toimintaterapeuttiopiskelijat arvioimassa työtehtävien ominaispiirteitä

posted in: Aihe, Blogi | 0
Kuva 1. Tavaroiden hyllyttämisessä motoriset taidot kuten kehon asento, liikkuvuus, koordinaatio, voima/esineiden käsittely ja fyysinen energia ovat hyvin keskeisessä asemassa. Kuva: Pexels.

Jokainen työtehtävä sisältää omanlaisiaan erityispiirteitä. Puuttuva Pala -hankkeessa kartoitetaankin heti alkuun, millaisia työtehtäviä Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry jäsenilleen tarjoaa; millaisia ovat niiden tehtävien ominaispiirteet ja millaisia taitoja kyseiset tehtävät edellyttävät tekijältä. Metropolia AMK:n toimintaterapeuttiopiskelijat ovat mukana tekemässä työtehtävien kartoitusta ja ominaispiirteiden arviointia Assessment of Work Characteristics (AWC) menetelmän avulla (kuvat 3 ja 4).

Esimerkiksi tavaroiden hyllyttäminen kaupassa on erityyppinen työtehtävä kuin kassatyöskentely. Nämä kaksi tehtävää kuuluvat tavanomaiseen kauppatyöhön, mutta ovat luonteeltaan erilaisia. Tavaroiden hyllyttämisessä motoriset taidot korostuvat (Kuva 1), ja kassatyöskentelyssä puolestaan tarvitaan aika paljon vuorovaikutustaitoja (Kuva 2).

Kuva 2. Kassatyöskentelyssä korostuvat etenkin viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Katsekontaktin käyttäminen, kielen käyttö, vastavuoroisuus ja tiedon vaihtaminen ovat esimerkkejä keskeisistä taidoista. Kuva: PIxabay.

Työtehtävän arvioinnissa pilkotaan tehtävä pienempiin osiin ja käydään vaihe vaiheelta läpi millaisia taitoja tehtävä edellyttää tekijältä, jotta se tulee suoritettua. Toimintaterapiassa tätä kutsutaan tehtävän analyysiksi tai toiminnan analyysiksi, ja tämä kuuluu toimintaterapeutin perusosaamiseen. Jotta työtehtävän arviointi tulee tehtyä huolellisesti, on hyvä käyttää siihen tarkoitettua arviointimenetelmää.

AWC on menetelmä, jonka avulla voidaan arvioida työtehtävän ominaispiirteitä ja tehtävän edellyttämiä taitoja. Menetelmä on kehitetty Ruotsissa Assessment of Work Performance eli AWP-menetelmän pariksi, jonka avulla arvioidaan henkilön työtehtävässä tarvittavia taitoja (Sandqvist 2017). Menetelmät perustuvat toimintaterapiassa hyvinkin tunnettuun inhimillisen toiminnan malliin (MOHO) (Kielhofner 2008; Taylor 2017). Menetelmä soveltuu nykyiseen työelämään hyvin, koska sen käyttäminen on verrattain helppoa ja nopeaa. Koulutuksessa saatava taustateorian tuntemus ja on huolellinen perehtyminen menetelmään ovat toki tarpeen.

Kuva 3. Toimintaterapeuttiopiskelijat havainnoivat ja arvioivat Helsingin Klubitalolla mainoksen liittämistä klubitalon kotisivuille. Kuva: Jennie Nyman.

Arviointia toteutetaan ensisijaisesti havainnoimalla, ja siinä keskitytään kolmeen taitoalueeseen: motorisiin taitoihin, prosessuaalisiin taitoihin sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin. Nämä edellä mainitut kolme taitoaluetta sisältävät yhteensä 14 arvioitavaa osa-aluetta. Osa-alueet kuvaavat niitä havainnoitavissa olevia taitoja, joita henkilö käyttää työsuorituksen aikana. (Sandqvist, 2008).

Kuva 4. Nurmijärven Klubitalon kodinomaisessa keittiössä arvioitavana työtehtävänä oli porkkanakeiton valmistaminen. Kuva: Jennie Nyman.

Puuttuva pala -hankkeessa kartoitetaan ja arvioidaan seuraavaksi mukana olevien yritysten työtehtävien ominaispiirteitä ja vaatimustasoa. Näiden kartoitusten avulla luodaan ymmärrystä siitä, millaisten työtehtävien piiristä keikkatyöntekijät lähtevät ja millaisiin ovat menossa. Kun on selkeä ymmärrys tehtävien vaatimustasoista eri osa-alueilla, on helpompi luoda polkuja ja tukea työntekijän siirtymistä työtehtävästä toiseen ja tukea työnantajaa mahdollistamaan osa-työkykyisen työnteon omassa organisaatiossaan.

Kirjoittaja:
Jennie Nyman on koulutukseltaan toimintaterapian maisteri ja toimii lehtorina Metropolia Ammattikorkeakoulussa sekä asiantuntijana Puuttuva Pala -hankkeessa.

Lue lisää:
Nyman, Jennie. 11.10.2019. Työtehtävän ominaispiirteiden arviointi osaksi työkyvyn arviointia ja edistämistä. Rehablogi. Metropolia AMK.

Lähteet:
Kielhofner G. 2008. Model of human occupation. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Sandqvist, Jan. 2017. Evidensbaserad bedömning av arbetsförmåga. Assessment of Work Performance (AWP) och Assessment of Work Characteristics (AWC). Ergoterapeuten 1.

Sandqvist, Jan. 2008. Assessment of Work Characteristics (AWC). version 1.1.

Taylor R. 2017. Kielhofner’s model of human occupation. Philadelphia: Wolters Kluwer.

Jaa tämä artikkeli